REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.ZAKUMAJ.PL

Regulamin obowiązuje od dnia 24/09/2014

Warunkiem korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje i wyraża zgodę na jego postanowienia. Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.zakumaj.pl. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki Użytkowników serwisu, a także zawarte są inne informacje wymagane przez prawo.


§ 1. Dane administratora.

§ 2. Wymagania techniczne.

§ 3. Definicje.

§ 4. Prawa użytkownika.

§ 5. Zakładanie konta, aktywacja, usunięcie.

§ 6. Dodawanie treści.

§ 7. Zastrzeżenia prawne dotyczące dodawanych treści.

§ 8. Zachowania niedozwolone.

§ 9. Zgłaszanie nadużyć / naruszeń prawa.

§ 10. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

§ 11. Postanowienia końcowe.§ 1

Administrator serwisu

Administratorem i właścicielem serwisu www.zakumaj.pl jest:

Kontakt z Administratorem można uzyskać:

 • korzystając z adresu poczty elektronicznej .
 • telefonicznie .

§ 2

Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z serwisu Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu, przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome lub Opera w aktualnej wersji), włączoną obsługę JavaScript, włączoną obsługę plików cookies, aktywny adres e-mail.

§ 3

Definicje

Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również Użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody jej przedstawiciela ustawowego.

Konto Użytkownika – przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej Administratora, określona unikalnym identyfikatorem (Nickiem) i hasłem dostępna przez Internet wraz z mechanizmami umożliwiającymi korzystanie z Usługi. Użytkownik może korzystać z Konta dopiero po dokonaniu rejestracji i aktywacji polegającej na kliknięciu w link aktywacyjny wysłany na adres email podany podczas rejestracji.

Serwis - zbiór stron www w domenie o nazwie www.zakumaj.pl, składających się na serwis, umożliwiający między innymi dodawanie treści ( dodawanie porad, artykułów, wyrażanie opinii na temat różnorodnych obiektów lub zjawisk.

Serwery - serwery, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące Serwis i na których w ramach serwisu – zamieszczane są materiały dodawane przez Użytkowników.

§ 4

Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  • przeglądać Serwis, w tym treści umieszczone w Serwisie przez siebie lub innych Użytkowników,
  • zamieszczać w Serwisie treści zgodne z obowiązującym prawem oraz niniejszym regulaminem,
  • oceniać udostępnione materiały.

§ 5

Zakładanie konta aktywacja, usunięcie

 1. Z Konta może korzystać tylko jedna osoba – założyciel Konta.
 2. Funkcjonalność serwisu jest zróżnicowana dla Użytkowników, w zależności od tego, czy są zalogowani czy nie. Użytkownik, który nie posiada Konta w Serwisie lub nie też nie zaloguje się na nie może jedynie przeglądać jego zasoby.
 3. Założenie Konta w Serwisie wymaga wypełnienia przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego. Konto jest aktywne po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, hasła) oraz jego aktywowaniu. Aktywacja Konta następuje poprzez kliknięcie linka przesłanego na podany w trakcie rejestracji adres e-mail.
 4. Użytkownicy, którzy są zalogowani w Serwisie poprzez aktywne Konto, mogą przeglądać zasoby serwisu, zamieszczać na jego serwerach treści do których posiadają pełne prawa, oceniać je zgodnie z dostępną funkcjonalnością.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo usunięcia swojego konta bez podania przyczyny. Każdy Użytkownik posiadający Konto w Serwisie ma prawo wglądu do własnych danych ujętych w formularzu zgłoszeniowym a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania. co jest równoznaczne z usunięciem konta. W celu usunięcia konta należy skontaktować się z Administratorem Serwisu pod adresem e-mail .
 6. Administrator informuje o możliwości zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia niniejszego regulaminu. O zablokowaniu lub usunięciu konta Użytkownik poinformowany na adres email wskazany podczas rejestracji.
 7. Z tytułu korzystania z Serwisu Administrator nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z Serwisu Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody i zezwolenia.

§ 6

Dodawanie Treści

 1. Treści zamieszczane przez Użytkownika stają się dostępne w Serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu na serwerach. Dodane do Serwisu treści są zczytywane przez roboty wyszukiwarek internetowych, dzięki czemu treści stają się ogólnodostępne w Internecie.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość nie publikowania oraz usuwania treści sprzecznych z prawem, naruszających dobre obyczaje oraz sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Autorzy treści wyrażają zgodę na korzystanie z ich prac przez każdego użytkownika sieci Internet w zakresie odczytywania oraz pobierania treści w celu wykorzystywania ich do własnego użytku osobistego.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały umieszczone przez siebie w Serwisie.
 5. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich uprzedniego zweryfikowania co do zgodności z prawem oraz stanem faktycznym.
 6. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo ingerowania w treść artykułów zamieszczonych w Serwisie w zakresie korekty ortograficznej, gramatycznej i stylistycznej bez uzyskania wcześniejszej zgody autora artykułu.

§ 7

Zastrzeżenia prawne dotyczące dodawanych treści

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu polega na zamieszczaniu określonych treści. Użytkownik zaświadcza, iż jest uprawniony do zamieszczania na serwerach Serwisu powyższych treści - przysługują mu wszelkie prawa, w tym w szczególności majątkowe prawa autorskie. Użytkownik zamieszczający materiały oświadcza, że swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. W przypadku naruszenia praw osób trzecich Administrator na wezwanie uprawnionych organów zobowiązany jest do ujawnienia i przekazania wszystkich informacji na temat osób dokonujących naruszeń.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do zamieszczonych za pośrednictwem Serwisu utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
 3. Użytkownik udziela Administratorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych. Administrator zapewnia, iż wszystkie treści dodane przez Użytkownika posiadającego aktywne Konto będą posiadały źródło pochodzenia poprzez wskazanie imienia i nazwiska Użytkownika oraz linku do jego profilu.

§ 8

Zachowania niedozwolone

 1. Zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami i ogólnie pojętą netykietą są zabronione. W szczególności niedozwolone jest: a) używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność, b) umieszczanie materiałów pornograficznych c) rozsyłanie spamu, d) umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody Administratora Serwisu.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby usuwać / blokować materiały niezgodne z Regulaminem oraz obowiązującym prawem.
 3. Zakazane jest używanie programów zbierających dane z Serwisu w sposób automatyczny lub półautomatyczny. W przypadku wykrycia tego typu działań Konto użytkownika zostanie natychmiast zablokowane.

§ 9

Zgłaszanie nadużyć

 1. Administrator zapewnia narzędzia zgłaszania przez Użytkowników uwag i zastrzeżeń oraz informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Administrator udostępnia Użytkownikom adres e-mail . Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania innego Użytkownika. Wszelkie uwagi można także zgłaszać korespondencyjnie na adres Administratora.

§ 10

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i rejestracja jest dobrowolne.
 2. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  zwana dalej Administratorem, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 4. Administrator oświadcza, iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym. Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego urządzenia (tzw. cookies). Cookies służą w szczególności do logowania i identyfikacji Użytkownika. Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez Użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwienie przesyłania cookies. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się na własne konto użytkownika.

 5. Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  • Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.
  • Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie oraz w siedzibie Administratora.
 2. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych (treść), a także elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody Administratora. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów dostępnych w serwisie a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów w celu innym niż dla własnego użytku osobistego za pośrednictwem narzędzi innych niż udostępnione w Serwisie jest niedopuszczalne.
 3. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów zamieszczonych na łamach strony internetowej Serwisu prosimy o kontakt na adres . Licencjobiorca może korzystać z materiałów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 5. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 6. Data opublikowania regulaminu 24/09/2014r.
X